Договір-оферта про надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (надалі – Оператор електронного майданчика або Оператор) щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах щодо надання Оператором Електронного майданчика доступу Користувачам до електронної торгової системи (надалі – ЕТС), що забезпечує:

1.1.1 організацію та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються з використанням ЕТС Prozorro.Продажі;

1.1.2 організацію та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів), передачі права щодо майна державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50% з використанням ЕТС Prozorro.Продажі;

1.1.3 організацію та проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації з використанням ЕТС Prozorro.Продажі;

1.1.4 організацію та проведення електронних торгів з продажу майна боржників у справах про банкрутство з використанням ЕТС Prozorro.Продажі;

1.1.5 організацію та проведення електронних торгів з продажу/надання в оренду майна (активів) або передачі права з використанням електроного майданчика Zakupivli.Pro в комерційних торгах;

1.2. Відповідно до ст.ст. 205, 634, 638-644, 901-907 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і виконання умов вказаних в п.2.3 Договору, фізична або юридична особа, яка акцептує умови цієї Оферти, стає Користувачем Електронного майданчика (надалі – Користувач) (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті). Кожному Користувачу Оператором Електронного майданчика присвоюється свій власний номер Особистого кабінету (надалі - ID Особистого кабінету Користувача).

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу до користування електронними торговими системами, які розміщені за адресами в мережі Internet: https://prozorro.sale/ (далі – ЕТС). Надання доступу Користувачу до ЕТС передбачає серед іншого виконання таких послуг, як послуг з реєстрації Користувача, автоматичного розміщення, отримання і передавання інформації, в тому числі але не виключно цінових пропозицій, та документів під час проведення електронних торгів (далі – Послуги) на веб-сайті https://zakupivli.pro/ (далі – Електронний майданчик), відповідно до обраних Користувачем торгів, які розміщені в ЕТС. Інформація про електронні торги в ЕТС також відображаються на інтернет-сайті Електронного майданчика.

2.2. Користувач погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності, відповідний Регламент ЕТС та/або порядок проведення електронних аукціонів, що врегульований відповідним нормативно-правовим актом, перелік яких знаходиться за посиланням https://zakupivli.pro/auctions/regulations (надалі - відповідний Порядок або Порядок проведення електронних аукціонів), які є невід'ємною частиною Договору і своєю реєстрацією на Електронному майданчику підтверджує свою безумовну згоду щодо їх дотримання. Регламент ЕТС або Порядок проведення електронних аукціонів застосовуються відповідно до обраної процедури електронних аукціонів, які розміщені на інтернет-сайті https://zakupivli.pro/. Користувач приймає умови відповідного Регламенту ЕТС в редакції, чинній на момент укладання цього Договору, а також надає згоду на всі подальші зміни (доповнення), що вносяться відповідно до порядку встановленого Регламентом та зобов'язується самостійно з ними ознайомлюватися.

2.3. Реєстрація Користувача на Електронному майданчику здійснюється одним із способів ідентифікації/авторизації:

 • для юридичних осіб – шляхом першої оплати (мінімум 1 грн) з розрахункового рахунку юридичної особи на рахунок, сформований в Особистому кабінеті під час реєстрації. Після ідентифікації юридичної особи, відбувається зарахування сплачених коштів на рахунок на Електронному майданчику (Баланс в Особистому кабінеті Користувача);
 • для фізичних осіб, в яких є відкритий на їх ім’я рахунок в банківських установах України – відповідно до зазначеного вище порядку, шляхом першої оплати (мінімум 1 грн) з розрахункового рахунку фізичної особи на рахунок сформований в Особистому кабінеті під час реєстрації;
 • для фізичних осіб, в яких немає відкритого рахунку в банківських установах України – шляхом завантаження в створений Особистий кабінет кольорової сканованої копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

2.4. При реєстрації Користувача на Електронному майданчику Оператор перевіряє достовірність ідентифікаційної інформації (до такої інформації можна віднести, зокрема, для громадян України - паспортні дані; для іноземних громадян - дані документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб-резидентів - дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; для юридичних осіб-нерезидентів - дані документа про реєстрацію у державі місцезнаходження), наданої Користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах.

2.5. Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не можуть бути особи, які є боржниками та/або поручителями за такими кредитами. Учасник (потенційний покупець), який має намір прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, надає Електронному майданчику письмове запевнення, що учасник (потенційний покупець) не є боржником та/або поручителем за відповідними кредитними договорами та/або договорами забезпечення виконання зобов`язання.

2.6. Учасниками електронних торгів, предметом яких є об'єкти малої приватизації, не можуть бути особи, перераховані в ст. 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

3. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти

3.1. Ціна Послуг становить розмір грошової винагороди та плати за участь в розмірах та порядку, які вираховуються відповідно до Регламенту ЕТС, Порядку проведення електронних аукціонів. При цьому, плата за участь перераховується лише у тому випадку, якщо її сплата передбачена відповідним Регламентом ЕТС або Порядком проведення електронних аукціонів.

3.2. Розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються у безготівковій формі, в національній валюті України - гривні. У разі, якщо Користувач є нерезидентом і не має на території України представництва (яке має банківський рахунок в українському банку) оплата послуг таким Користувачем здійснюється в євро (EUR) або доларах США (USD), які виступають валютою платежу за Договором.

3.3. Винагорода Оператора, що сплачується відповідно до Регламенту ЕТС.

3.3.1 Грошова винагорода, яка підлягає сплаті Оператору Електронного майданчика за організацію та проведення електронних торгів передбачених п. 1.1.1, п. 1.1.2, п. 1.1.4 та п. 1.1.5, утримується Оператором або із частини суми гарантійного внеску, або стягується після відповідної події, яка передбачена Регламентом ЕТС (формування електронного протоколу, присвоєння торгам статусу завершені, оприлюднення у системі відомостей про результати аукціону і т. д.).

3.3.2 Право вимоги грошової винагороди у Оператора виникає виключно після настання відповідної події згідно із Регламентом ЕТС. До моменту настання такої події в ЕТС право власності на гарантійний внесок належить Користувачу, а сам гарантійний внесок виконує виключно функцію забезпечення. Сума грошової винагороди Оператора є додатковою до суми коштів, запропонованої переможцем торгів за кожен придбаний лот.

3.3.3 У випадку, коли сума внесеного гарантійного внеску менше суми грошової винагороди за результатами проведеного аукціону або відповідним Регламентом/Порядком/законодавчим документом передбачений порядок стягнення винагороди не із суми гарантійного внеску, то, Користувач-переможець електронного аукціону зобов'язаний сплатити таку різницю на розрахунковий рахунок Оператора зазначений в протоколі про проведення аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дня настання відповідної події, про яку зазначено в п. 3.3.1 та 3.3.2 цієї Оферти або з моменту виставлення відповідного рахунку Оператором Електронного майданчика.

3.4. Винагорода Оператора, що сплачується відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів:

3.4.1 Розмір плати за участь, який підлягатиме перерахуванню Користувачем на рахунок Оператора, визначається у відсотковому співвідношенні до ціни продажу об'єкта приватизації з урахуванням податку на додану вартість та є максимальним розміром плати за участь, що визначається відповідно до Тарифів визначених п. 114 Порядку проведення електронних аукціонів.

3.4.2 Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуального розміру плати за участь в межах встановлених п. 114 Порядку проведення електронних аукціонів та мають право переглянути на будь-якому етапі виконання цієї Оферти розмір плати за Послуги. Згода на застосування індивідуального розміру плати (відсоток до ціни продажу об'єкта приватизації) або зміни плати за Послуги оформлюється протоколом узгодження ціни, який є невід'ємним додатком до цього Договору і набирає чинності з моменту підписання сторонами такого протоколу.

3.4.3 Плата за участь в електронному аукціоні перераховується Користувачем-переможцем електронного аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в ЕТС.

3.5. Гарантійний та реєстраційний внесок. Баланс Користувача в особистому кабінеті.

3.5.1 Надання доступу Користувачу до участі в електронних торгах здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) сплати гарантійного внеску та у випадках передбачених Регламентом ЕТС та/або Порядком проведення електронних аукціонів - реєстраційного внеску та/або плати за участь, які вносяться Користувачем до оголошеного в ЕТС строку. Гарантійний внесок, реєстраційний внесок та плата за участь визначається відповідним Регламентом ЕТС або Порядком проведення електронних аукціонів та зазначені в оголошенні про проведення торгів. Відповідно до умов цього пункту Договору, оплата здійснюється із обов’язковою вказівкою номеру рахунку, ID Особистого кабінету, а також найменування Користувача. При цьому, будь-які кошти, отримані на банківський рахунок Оператора Електронного майданчика із призначенням платежу, що відповідає номеру рахунку та ID Особистого кабінету Користувача, визнаються коштами для цілей цього Договору, сплаченими Користувачем та належними Користувачу.

3.5.2 Для участі в аукціонах, передбачених п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 та п. 1.1.5 Оферти, Користувач має право внести суму гарантійного внеску, що перевищує суму, необхідну для участі у конкретному аукціоні. Така сума коштів залишається у власності Користувача та відображається на Балансі Користувача в Особистому кабінеті. При цьому, оплата гарантійного та/або плата за участь буде здійснюватись шляхом використання раніше внесених Користувачем коштів та матиме наслідком зменшення суми коштів Користувача, що відображається на Балансі в його Особистому кабінеті.

Оплата гарантійного та реєстраційного внесків для участі в аукціоні, передбаченому п. 1.1.3 Оферти, здійснюється у відповідності до пункту 4 частини сьомої ст. 14 Закону України “Про приватизацію державного та комунального майна”.

3.5.3 Реєстраційний та гарантійний внески для участі, а також плата за участь в електронному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок Оператора Електронного майданчика не пізніше, ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій. У випадку, коли перерахунок було здійснено в проміжок часу менше, ніж за дві години до закінчення строку, Користувач зобов’язаний зв’язатись із повноваженою особою Оператора та повідомити про такий платіж.

3.5.4 У випадку поповнення Балансу Користувача в порядку вказаному вище, на такі грошові кошти також відсутнє право власності Оператора до моменту настання відповідної події, про яку зазначено в Регламенті ЕТС або Порядку проведення електронних аукціонів, в якому Користувач став переможцем.

3.5.5 Повернення в ЕТС сплачених гарантійних внесків Користувачу електронних торгів, в яких він приймав участь, здійснюється Оператором протягом строку та в порядку передбаченому відповідним Регламентом ЕТС або Порядком проведення електронних аукціонів.

3.5.6 Повернення гарантійних внесків в ЕТС відбувається шляхом зарахування коштів на рахунок в Електронному майданчику (Баланс в Особистому кабінеті Користувача). У випадку необхідності отримання коштів на банківський рахунок, Користувач звертається до Оператора із відповідним зверненням-листом, підписаним кваліфікованим електронним підписом, в якому вказує повні реквізити банківського рахунку Користувача для повернення таких коштів. Фізичні особи, якими було перераховано гарантійний внесок не через власний розрахунковий рахунок, а через касу банку, додатково в листі-зверненні про повернення грошових коштів, зазначає банківські реквізити банку, через який було здійснено платіж, а також дату та номер платіжного доручення. Видача готівкових коштів з каси Оператора неможлива.

3.5.7 Сплачені гарантійні внески не повертаються Користувачу-переможцю електронних торгів, у випадках зазначених у відповідному Регламенті ЕТС або Порядку проведення електронних аукціонів.

3.6. Оператор у випадку зміни затверджених тарифів встановлених для відповідних торгів переглядає Тарифи до цього Договору із обов’язковими повідомленнями Користувача про зміну таких тарифів шляхом розміщення відповідного оголошення в Особистому кабінеті Користувача.

3.7. Користувач, у разі незгоди з переглянутими Тарифами, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новими Тарифами.

3.8. Протокол чи рішення про дискваліфікацію Користувача оформлюється в спосіб і порядок передбачений відповідним Регламентом ЕТС або Порядком проведення електронних аукціонів.

3.9. Послуги вважаються належним чином і в повному обсязі наданими, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів після дня формування Акту наданих послуг за відповідний період у Особистому кабінеті Користувача не буде пред’явлена претензія. У разі відсутності претензії, акт надання Послуг вважається підписаним, а Послуги – наданими належним чином.

3.10. Акт наданих послуг формується в ЕТС та є доступним в Особистому кабінеті Користувача після настання відповідних подій передбачених Регламентом ЕТС або Порядком проведення електронних аукціонів.

3.11. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати з власного розрахункового рахунку або завантаження сканованих копій документів для фізичних осіб в порядку передбаченому п.2.3 цього Договору.

4. Строк дії і зміна умов Оферти

4.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://zakupivli.pro/auctions/public-offer і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.

4.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Електронному майданчику за вказаною в п. 4.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти через Особистий кабінет.

4.3. Цей Договір не може бути укладений або підлягає розірванню у разі його укладання з особами стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції» та у випадках передбачених Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

5. Строк дії Договору та припинення Договору

5.1. Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до п. 3.11 Оферти, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.

5.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгованим на кожний наступний рік.

5.3. Договір може бути припинений:

5.3.1. У будь-який час за згодою Сторін;

5.3.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

5.3.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

5.3.4. У разі нецільового використання ЕТС Користувачем та зловживання своїми правами;

5.3.5. Смерті або ліквідації однієї із Сторін.

5.3.6. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

5.3.7. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, крім випадків порушення Користувачем зобов'язань відповідно до п.2.2 цього Договору, Оператор повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг у порядку передбаченим п. 3.5.6 цього Договору.

6. Відомості про конфіденційність, гарантії Сторін.

6.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використаних на Електронному майданчику, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов`язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу Сторону про це.

6.2. Оператор гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

6.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператору, що:

6.3.1. Користувач вказав достовірні дані (у тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і при оформленні платіжних документів при оплаті Послуг;

6.3.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач:

 • повністю ознайомився з умовами Оферти,
 • повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
 • ознайомлений і повністю погоджується із Політикою конфіденційності, яка зазначена в п.2.2. Договору;

6.3.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

6.4. Акцептувавши умови цієї Оферти, Користувач також погодився з тим, що у випадку використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти, Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України. При цьому, Сторони погодили, що у випадку використання кваліфікованого електронного підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цієї Оферти не є потрібним.

6.5. Акцептувавши умови цієї Оферти, Користувач надає свою згоду Оператору на аудіо-фіксування телефонних розмов між Сторонами з метою контролю якості наданих Послуг за цим Договором та засвідчує право Оператора на використання цих аудіозаписів у порядку передбаченому чинним законодавством України як доказ у судовому процесі.

7. Відповідальність і обмеження відповідальності

7.1. За порушення умов Оферти Сторони несуть відповідальність, встановлену Офертою та/або чинним законодавством України.

7.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

7.2.1. зміст документів та інформації, що оприлюднюються під час торгів. Оператор має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти Користувача, що розмістив інформацію неналежного змісту про такі випадки;

7.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і достовірність гарантій і засвідчень Користувача, що містяться у розділі 6 Оферти;

7.2.3. свої дії, які вчиняються ним на Електронному майданчику під час торгів, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;

7.2.4. розміщення на Електронному майданчику інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення торгів.

7.3. Оператор не несе відповідальність за:

7.3.1. зміст інформаційного повідомлення розміщеного в ЕТС, опис лоту та умови його продажу в ЕТС;

7.3.2. розміри цінових пропозицій, що надається Користувачами під час проведення електронних торгів;

7.3.3. не укладання або неналежне виконання Користувачами договорів у зв’язку з визнанням їх переможцями під час проведення електронних торгів;

7.3.4. відсутність можливості взаємодії Користувача з ЕТС внаслідок зараження його комп’ютерної техніки вірусами та іншими шкідливими комп'ютерними програмами;

7.3.5. недоліки в роботі інтернет-провайдерів, що надають послуги Користувачу та встановлені ними обмеження, які перешкоджають Користувачу взаємодіяти з ЕТС;

7.3.6. відсутність або невідповідність програмно-технічного забезпечення (комп’ютерної техніки) Користувача, що забезпечує стабільну та належну роботу в ЕТС;

7.3.7. вчинення Користувачем в межах ЕТС дій, що суперечать чинному законодавству України та Регламентам ЕТС.

7.4. Беручи до уваги умови розділу 7 Оферти, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегульовувати претензії третіх осіб щодо розміщених матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору Електронного майданчика в зв`язку з претензіями та позовами, підставою пред`явлення яких стало розміщення матеріалів Користувача.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори та розбіжності, пов`язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масових безпорядків, заколоту, війни, або дій органів державної влади та інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

9.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

9.3. Сторона, що не може виконати зобов`язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов`язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

10. Реквізити

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО»
 • 02121, місто Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, літ. 3В
 • ЄДРПОУ 40283641
 • Банк АТ «Ощадбанк»
 • IBAN IBAN UA813226690000026001301506409
 • ІПН 402836426512
 • LLC "ZAKUPIVLI.PRO"
 • Address: Ukraine, 02121, Kyiv, Kharkivske shose, building 201-203, letter 3V
 • b/a No. 26000527611(EURO) in PJSC RAIFFEISEN BANK AVAL
 • Address bank: Leskova str. 9 , 01011, KIEV, UKRAINE
 • SWIFT code: AVALUAUKXXX
 • Account in the correspondent bank: 55022305
 • IBAN AT873100000055022305 (EUR)
 • SWIFT code: RZBAATWW
 • Correspondent bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna
 • LLC "ZAKUPIVLI.PRO"
 • Address: Ukraine, 02121, Kyiv, Kharkivske shose, building 201-203, letter 3V
 • b/a No. 26009527612 (USD) in PJSC RAIFFEISEN BANK AVAL
 • Address bank: Leskova str. 9 , 01011, KIEV, UKRAINE
 • SWIFT code: AVALUAUKXXX
 • Account in the correspondent bank: 890-0260-688
 • SWIFT code: IRVT US 3N
 • Correspondent bank: The Bank of New-York Mellon
 • New York, USA